Sabtu, 10 Disember 2011

PENGGUNAAN PENJODOH BILANGAN

1. Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau kata nama bagi menguatkan aspek bilangan.


 2. Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan.

 
3. Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda, tempat, hal, perkara, dan    manusia.